ทางด่วนฟรี วันวิสาขบูชา 22 พ.ค. 67 นี้

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ประกาศยกเว้นการเก็บค่าทางด่วนฟรี ค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง รวม 60 ด่าน ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา โดยการยกเว้นนี้มีผลตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. ของวันดังกล่าว

ทางด่วนฟรี 3 สาย ได้แก่

  1. ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
  2. ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
  3. ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ซึ่งระบุไว้ในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ ระหว่าง กทพ., บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM), และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) การยกเว้นค่าผ่านทางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและลดปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ